Gamintojai

Pristatymas visoje Lietuvoje!

PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS


1. Bendrosios nuostatos
Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.meistroff.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „MEISTROFF.LT“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.meistroff.lt duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pirkėjo pareigos
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Rekvizituose“.
4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį) arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
5.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos
6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar, kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
6.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7. Prekių pristatymas
7.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
7.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kainos, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.
7.3. Prekės užnešimo paslauga užsakoma atskirai iki apmokėjimo už prekes ir pasirinktas paslaugas. Prekės užnešimo paslaugą apmoka Pirkėjas. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės užnešimo paslaugą apmoka Pardavėjas.
7.4. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-2 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka).
7.5. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.
7.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
7.6.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.
7.6.2. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
7.6.3. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
7.6.4. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
7.7. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
7.8. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8. Prekių grąžinimas
8.1. Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 3.2 p., prekė grąžinama Pardavėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekę ir transportavimo paslaugą sumokėti pinigai grąžinami per 15 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą.
8.1.1. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo su siunta, jei grąžinamos visos pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektos prekės, arba PVM sąskaitos faktūros kopiją, jei grąžinama dalis pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektų prekių, užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą (formą užpildyti galima išsispausdinus iš tinklalapio ar priduodant prekę prekių priėmimo iš pirkėjų skyriuje).
8.1.2. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
8.1.3. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
8.2. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui (vartotojui) nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti) dėl to, kad šiam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas), Pirkėjas privalo kreiptis į parduotuvę Meistroff arba, priklausomai nuo atvejo, į prekės gamintojo įgaliotą servisą. Prekė, kuri Pirkėjui (vartotojui) nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 14 dienų. Nepriklausomai nuo prekės dydžio ir svorio (įskaitant atvejus, kai prekė sveria daugiau kaip 10 kg.), netinkamos kokybės prekę ir (arba) prekę, kuri pirkėjui (vartotojui) nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo ir kurią Pirkėjas keičia (grąžina), praėjus 7 darbo dienoms nuo prekės pristatymo dienos, kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža Pirkėjas.

9. Atsakomybė
9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekes ar jų dalį, Pirkėjas moka Pardavėjui 10 proc. dydžio baudą nuo atsisakytų priimti prekių kainos.
9.4. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
9.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
9.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

10. Asmens duomenų tvarkymas
10.1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.
10.2. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta sekančiame punkte.
10.3. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimant prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) tretysis asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.
10.4. Uždėdamas varnelę ties „Naujienų prenumerata“,Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.
10.5. Uždėdamas varnelę ties „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Varnelės ties „Naujienų prenumerata“ uždėjimu Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (ar) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktu adresu ir (arba) SMS žinute ir (ar) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) elektroniniu paštu.
10.6. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.
10.7. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

11. Informacijos siuntimas
11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
12.2. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
12.3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 
 

ĮRANGOS NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Sutarties objektas
1.1. Šioje SUTARTYJE nustatomos sąlygos ir nuomos tvarka, kuria NUOMININKAS išnuomoja pas NUOMOTOJĄ įrangą/statybinius įrankius (toliau vadinama - „įranga“) ir gali susitarti dėl papildomų paslaugų suteikimo (t.y. montavimas, konsultacijos, transportavimas ir kita).
1.2. Nuomos santykiai kiekvieno įrangos vieneto/įrangos vienetų grupės atžvilgiu yra individualūs, atskiri vieni nuo kitų ir jiems šalia šioje SUTARTYJE nustatytų sąlygų, taikomos sąlygos numatytos atitinkamos įrangos vieneto/ įrangos vienetų grupės atžvilgiu sudaromuose šios SUTARTIES prieduose ir įrangos perdavimo-priėmimo aktuose.
1.3. Įrangos priėmimo-perdavimo aktas (arba aktai) yra neatskiriama šios sutarties dalis.
 
2. Nuomos laikotarpis ir terminas
2.1. Įrangą NUOMININKAS gali nuomotis tik konkrečiam laikotarpiui, kiekvieną kartą nuomos terminą nustatant priėmimo-perdavimo aktuose.
2.2. Įrangos nuomos laikotarpis – tai laikas nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento iki nuomos termino. Įrangos nuomos terminas – data, iki kada NUOMININKAS privalo grąžinti įrangą NUOMOTOJUI.
2.3. NUOMININKAS, norintis pratęsti įrangos nuomos laikotarpį, privalo paskutinę nuomos laikotarpio dieną iki 12.00 val. raštu informuoti NUOMOTOJĄ apie numatomą nuomos termino nukėlimą vėlesniam laikui, gaunant jo sutikimą. Jeigu NUOMININKAS, pasibaigus nuomos laikotarpiui, įrangos negrąžino ir neatvyko nuomos laikotarpio pratęsti – jo veiksmai bus traktuojami, kaip neteisėtas turto valdymas.
 
3. Įrangos priėmimo-perdavimo tvarka
3.1. Įranga išduodama pateikus pasą arba naujo tipo vairuotojo pažymėjimą. Taip pat būtinas transporto priemonės techninis pasas, kur nurodyta gyvenamoji vieta. Atsakomybę už įrangą prisiima  konkretus fizinis asmuo.
3.2. Įrangos priėmimas – perdavimas nuomos laikotarpio pradžioje bei grąžinimo metu įforminamas pasirašant įrangosperdavimo-priėmimo aktus/aktą. Įrangos perdavimo-priėmimo aktuose būtinai nurodomas nuomos terminas, perdavimo ir grąžinimo laikas, įrangos vertė ir būklė perdavimo momentu, detaliai nurodant jos komplektiškumą ir trūkumus, apibudinant techninį stovį.
3.3. Įrangos grąžinimas NUOMOTOJUI vykdomas adresu: Konstitucijos pr. 12-2, Vilniuje kiekvieną dieną nuo 9.00 iki 18.00 val.
 
4. Nuomotojo įsipareigojimai
4.1. Užtikrinti, kad NUOMININKUI perduodama įranga būtų švari, techniškai tvarkinga bei reikalaujamo komplektiškumo, taip pat laiku atlikti įrangos techninį aptarnavimą. Kitos technikos (įrankių) valymas (1 vnt.) ..... 1 dienos  nuomos įkainis
4.2. Įrangos nuomos laikotarpyje įvykus įrangos gedimui, kaip galima skubiau gedimus pašalinti.
4.3. NUOMININKUI paprašius, suteikti papildomą informaciją apie įrangos naudojimo ypatumus. Sutartom sąlygom suteikti konsultacijas.
 
5. Nuomininko įsipareigojimai
5.1. Naudoti įrangą tik pagal tiesioginę jos paskirtį, griežtai laikantis įrangos eksploatacijos instrukcijoje nurodytų reikalavimų bei užtikrinant, kad įrangą/įrangos techninius darbo sutrikimus, nedelsiant nutraukti darbą ir pranešti darbo metu NUOMOTOJUI. eksploatuojantys asmenys laikytųsi saugaus darbo, priešgaisrinių, higienos norminių taisyklių. Eksploatacijos metu pastebėjus
5.2. Prieš trys dienas pateikti paraišką, brėžinius ir visus reikalingus leidimus, jeigu įranga reikalauja specialaus papildomo paruošimo, projektavimo, transportavimo, montavimo, bei suteikti iškrovimo bei sandėliavimo vietą ir netrukdyti įrangą transportuoti, iškrauti-pakrauti NUOMININKO objekte.
5.3. Neleisti dirbti su išnuomotą įrangą asmenims, kurie neturi atitinkamos kvalifikacijos ir paskyrimo teisių.
5.4. Be NUOMOTOJO raštiško sutikimo nepernuomoti, neįkeisti ar kitaip neleisti disponuoti įranga tretiems asmenims, taip pat bet kokiu būdu įrangos neremontuoti, neperdirbinėti ir nedaryti techninių pakeitimų.
5.5. Įrangą grąžinti techniškai tvarkingą, išvalytą ir apie pirmalaikį grąžinimą raštu informuoti NUOMOTOJĄ.
5.6. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, ar NUOMOTOJUI pareikalavus grąžinti įrangą anksčiau nuomos termino, NUOMININKUI nesilaikant 4.2., 4.3., 5.3. punktuose nurodytų reikalavimų, NUOMININKAS privalo nedelsiant grąžinti ją sukomplektuotą, techniškai neblogesnės būklės negu gavo nuomos pradžioje, atsižvelgiant į normalų mechaninių dalių bei priedų susidėvėjimą.
5.7. Sumokėti NUOMOTOJUI už įrangos sutvarkymo, išvalymo, bei remonto darbus pagal galiojančius įkainius, jeigu dėl NUOMININKO kaltės grąžinta įranga yra nevalyta, techniškai netvarkinga ar sugadinta, ar nesukomplektuota.
5.8. Pilnai atlyginti įrangos remonto išlaidas, jeigu NUOMININKAS dėl neteisingos įrangos eksploatacijos pablogina jos būklę ar įrangos būklė pablogėja dėl neigiamų veiksnių ir atsakomybė priskiriama NUOMININKUI. Nesant galimybei ją suremontuoti, NUOMININKAS privalo kompensuoti visą sugadintos įrangos vertę, nurodytą priėmimo-perdavimo akte.
5.9. Išaiškėjus įrangos sugadinimo ar praradimo faktui, ne vėliau kaip kitą dieną raštu apie tai pranešti NUOMOTOJUI.
5.10. Sugadinęs įrangą, nuompinigius už sugadintą įrangą mokėti NUOMOTOJUI iki tol, kada bus atstatyta sugadintaįranga. NUOMININKAS, sugadinęs įrangos komplektą, susidedantį iš komplektuojančių elementų (detalių), privalo mokėti NUOMOTOJUI nuomos mokestį už pilną komplektą, iki tol, kada bus atstatytas visas komplekto komplektuojančių elementų/detalių kiekis.
5.11. Sumokėti NUOMOTOJUI už įrangos pristatymą ir atsiėmimą, bei jos sumontavimą-išmontavimą, taip pat tuo atveju, jeigu iš anksto užsakytą įrangą NUOMOTOJAS į objektą pristatė, iškrovė, tačiau NUOMININKAS atsisakė be objektyvių priežasčių ją priimti.
5.12. Be papildomo reikalavimo raštu informuoti NUOMOTOJĄ apie jo darbuotojus, kurie yra įgalioti šios sutarties pagrindu veikti NUOMININKO vardu. Tuo pačiu įsipareigoja pateikti šiems asmenims raštiškus įgaliojimų originalus. Tuo atveju kai įgaliotam asmeniui panaikinamas įgaliojimas ar įgaliotas asmuo atleidžiamas iš darbo, NUOMININKAS privalo nedelsiant raštu informuoti apie minėto asmens įgaliojimo nutraukimą bei pateikti kito asmens, atsakingo už išsinuomotą įrangą įgaliojimą.
5.13. Atlyginti NUOMOTOJO transporto prastovėjimo išlaidas (1 valanda – 50 litų).
 
6. Šalių atsakomybė
6.1. NUOMININKAS atsako už įrangos praradimą (tame tarpe vagystę), sunaikinimą pagal sąlygas, kurias numato Civilinio kodekso XXVIII skyriaus pirmas, antras ir trečias skirsniai.
6.2. Nuomos laikotarpiu NUOMININKAS pilnai atsako prieš trečiuosius asmenis dėl įrangos padarytos žalos kaipįrangos valdytojas.
6.3. Nuomos laikotarpiu NUOMOTOJAS neatsako už trečių asmenų sužalojimą, NUOMININKO nuostolius, kuriuos patyrė NUOMININKAS dėl įrangos sugadinimo ar sugedimo ir dėl šių priežasčių priverstinai nutraukus darbą.
6.4. Jeigu įrangai, išnuomotai ilgiau negu 30 (trisdešimt) dienų, nuoma nutraukiama dėl vienos iš ŠALIŲ kaltės, kaltoji ŠALIS moka baudą, kuri lygi 15 procentų sumos, mokėtinos už laikotarpį nuo nuomos nutraukimo iki numatyto nuomos laikotarpio pabaigos.
6.5. Tuo atveju, kai SUTARTIS nutraukiama ar pasibaigia jos galiojimo terminas, bei kitais atvejais (5.10. punktas), NUOMOTOJUI įspėjus, NUOMININKAS privalo įrangą grąžinti nedelsiant, jeigu NUOMOTOJAS įrangą parsigabena savo transportu, NUOMININKAS privalo padengti transportavimo išlaidas.
 
7. Nuomos mokestis. Mokėjimai ir atsiskaitymai
7.1. Nuomos mokestis skaičiuojamas bei mokamas už įrangos nuomos laikotarpį, o taip pat už pradelstą laiką – kiek NUOMININKAS vėluoja grąžinti įrangą NUOMOTOJUI.
7.2. NUOMININKUI, vėluojačiam įrangą grąžinti pagal priėmimo-perdavimo akte nurodytą nuomos terminą, už kiekvieną iš tryjų einamąją vėlavimo valandą nuomos mokestis bus didinamas negrąžintos įrangos vienos valandos nuomos kainos dydžiu, o, vėluojant ilgiau nei trys valandas - vienos paros nuomos kainos dydžiu.
7.3. Iš NUOMININKO, vėluojančio grąžinti įrangą ilgiau nei parą ir pažeidžiančio 2.3. punkto sąlygas, NUOMOTOJAS turi teisę imti dvigubą įrangos nuomos mokestį už pradelstą laiką.
7.4. NUOMOS ir kitų paslaugų mokesčio kaina skaičiuojami pagal NUOMOTOJO kainininką, jeigu ŠALYS nesusitaria kitaip.
7.5. Nuomos mokestis NUOMOTOJUI mokamas po įrangos grąžinimo arba nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo, jeigu ŠALYS nesusitaria kitaip. NUOMININKUI pažeidus šioje sutartyje numatytas atsiskaitymo sąlygas, NUOMOTOJAS turi teisę pareikalauti, kad ateityje nuomos mokestis būtų pilnai mokamas avansu.
7.6. Už įrangos nuomą NUOMOTOJAS pateikia PVM sąskaitą-faktūrą NUOMININKUI pasibaigus nuomos laikotarpiui ir grąžinus įrangą, tais atvejais, kai nuomos laikotarpis yra ilgesnis nei vienas mėnuo – kiekvieno einamojo mėnesio paskutinę dieną bei grąžinus įrangą. Už transporto, montavimo, konsultacijų, projektavimo paslaugas PVM sąskaita-faktūra pateikiama paslaugų atlikimo dieną.
7.7. Jeigu NUOMININKAS laiku nesumoka pagal SUTARTĮ priklausančio nuomos mokesčio, jis už kiekvieną uždelstą dieną moka NUOMOTOJUI 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.
 
8. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
8.1. SUTARTIS įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, galioja iki pasibaigs jos terminas ar ji bus nutraukta įstatymuose ar šioje SUTARTYJE numatytais pagrindais.
8.2. SUTARTIES priedai ir papildymai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštine forma. Faksimiliniai sutarties priedai ir papildymai galioja tik tada, jeigu jie pasirašyti abiejų sutarties ŠALIŲ.
8.3. NUOMOTOJAS turi teisę šią SUTARTĮ nutraukti vienašališkai ne ginčo tvarka, apie jos nutraukimą nepranešdamas NUOMININKUI, jei padarytas nors vienas SUTARTIES punktų 5.1., 5.3., 5.4., 5.5., 5.8., 5.10., pažeidimas.
8.4. Nutraukus SUTARTĮ, NUOMININKAS privalo nedelsiant grąžinti išnuomotą įrangą ir/arba paruošti įrangą jos išgabenimui (demontuoti, išvalyti, paruošti transportavimui) iš objekto, netrukdyti NUOMOTOJUI atlikti teisėtus veiksmus, susijusius su įrangos atsiėmimu.
 
9. Ginčų sprendimas. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės
9.1. Kuriai nors ŠALIAI pažeidus kitos ŠALIES SUTARTIES sudarymu įgytas teises, kita ŠALIS prieš imdamąsi teisinių veiksmų (išskyrus 8.4. punktą) privalo pateikti raštišką pretenziją, kurioje turi būti nurodytas pažeidimas ir terminas pažeidimui pašalinti. Nepašalinus nurodytų pažeidimų laiku, išskyrus tuos atvejus, kai ši SUTARTIS numato vienašališkus sprendimus, ginčai sprendžiami derybų keliu, įstatymų numatyta tvarka.
9.2. Jeigų ginčų išspręsti nepavyksta derybų keliu, jie sprendžiami pretenzine-teismine tvarka pagal NUOMOTOJO buveinę.
9.3. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasėkmių atsiradimui. Sprendžiant klausimus dėl nenugalimos jėgos, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis.
9.4. Visus NUOMOTOJO nuostolius susijusius su pretenzine-teismine tvarka kompensuoja NUOMININKAS, jei jis pripažinamas kaltu.
 
10. Kitos sąlygos
10.1. Visos SUTARTIES sąlygos bei informacija, susijusi su jos vykdymu yra laikomos konfidencialia.
10.2. SUTARTIS sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais. NUOMOTOJUI ir NUOMININKUI paliekama po vieną egzempliorių.
 

Paieška

Cart  

No products

Shipping 0,00 €
Total 0,00 €

Cart Check out